תנאי השימוש

עודכן ב- 19.07.2017
 

תנאי השימוש

 
תנאי השימוש האלה חלים על הגישה לאתר האינטרנט של אקזיטוואלי ("האתר"), והשימוש בו, כל מידע, מלל, גרפיקה, או חומרים אחרים המופיעים באתר ("התוכן"), וכל השירותים הניתנים באמצעות האתר, לרבות, ללא הגבלה, השקעה, הלוואה, הפניה רכישת מוצרים ורכישת מניות על פי הדינים והתקנות החלים ("השירותים"). גישתכם לאתר, התוכן ו/או השירותים והשימוש בהם מותנים במפורש בעמידתכם בתנאי השימוש האלה.  ע"י הגישה לאתר, התוכן, או השירותים או השימוש בהם, אתם מסכימים להתחייב לתנאי השימוש האלה. במקרה שאתם משתמשים בשירותים אלה מטעם ארגון, אתם מסכימים לתנאי השימוש האלה עבור אותו ארגון והמשתמשים המורשים שלו ואתם מאשרים שיש לכם את הסמכות לחייב את אותו ארגון לתנאי השימוש האלה.
 

תיקון בתנאי השימוש

אתם מאשרים ומסכימים כי אקזיטוואלי רשאית לתקן את תנאי השימוש האלה מפעם לפעם. כשאתם ממשיכים להיכנס לאתר, התוכן או השירותים או להשתמש בהם לאחר שאקזיטוואלי ביצעה כל תיקון כזה, אתם מסכימים להיות מחויבים לתנאי השימוש המתוקנים.
 

רכוש אקזיטוואלי

כל הזכויות הקנייניות באתר, התוכן והשירותים הינם ויישארו ברשותם של אקזיטוואלי והמורשים שלה. האתר, התוכן והשירותים מוגנים ע"י דיני זכות יוצרים, סימני מסחר ואחרים. למעט כמותר במפורש בתנאי השימוש האלה, אינכם רשאים להעתיק, לשנות או להכין עבודות נגזרות המבוססות עליהם, להפיץ, למכור, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, או להשתמש בכל אופן אחר באתר, התוכן או השירותים. אינכם רשאים להעתיק או לשנות את קוד ה-HTMLהמשמש לחולל דפי אינטרנט באתר. אינכם רשאים להשתמש באתר, התוכן או השירותים בקשר לכל שירות אחר, למטרה כלשהי. לאקזיטוואלי כל הזכויות הקנייניות לכל שיפור באתר, התוכן והשירותים הנובעים משימושכם בשירותם או הקשורים אליו.
 

רכישת ניירות ערך

הצעת ומכירת ניירות ערך (לרבות בדרך של הלוואות) הן עסקה בין החברה המוכרת את ניירות הערך שלה לבין הרוכש אשר רוכש את אותן ניירות ערך, או בזירת המסחר בין משתמש המציע ניירות ערך למכירה ומשתמש אשר רוכש את אותם ניירות ערך. אקזיטוואלי אינה צד לאותה עסקה. אקזיטוואלי נותנת פלטפורמה המציגה מידע לגבי הזדמנויות השקעה פוטנציאליות ומאפשרת למשתמשים להשתתף בפעילויות ההשקעה שלה, בין אם בהשקעה במיזם ישירות ובין אם על דרך של קניית ניירות ערך ממשתמשים אחרים באתר. אקזיטוואלי שומרת את הזכות לקבוע האם יהיה מותר למשתמש להשתתף בעסקת השקעה מסויימת, על בסיס עמידה בדרישות משפטיות להשתתפות, חתימת מסמכי העסקה, הסכמתם של  בעלי המיזם וצדדים שלישיים, שיקול הדעת של אקזיטוואלי וגורמים אחרים.
יודגש כי רכישת ניירות ערך באמצעות הפלטפורמה או באמצעות זירת המסחר, אינן מהוות הצעה לציבור כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").
 

שירותי אקזיטוואלי

אקזיטוואלי מאפשרת מכירת מוצרים של חברות שונות באמצעות פלטפורמה ייחודית כפי שמפורט בתנאי שימוש אלה ובהסכמי המיזם. בעת כריתת העסקה בין המיזם ללקוח באמצעות הפלטפורמה של אקזיטוואלי העסקה הינה ישירה בין המיזם לבין הלקוח. בהתאם, מחויב המיזם לספק את מוצרי המיזם ללקוח ואקזיטוואלי אינה צד להסכם ו/או למכירה ו/או להספקה של מוצרים ו/או שירותים המוצגים על ידי המיזם ואין לראות בה כמי שחבה באחריות כלשהי כלפי לקוחות המיזמים או בגין מוצריהם. הלקוחות והיזמים פוטרים בזה את אקזיטוואלי מכל נזק, תשלום או הפסד שייגרמו להם עקב שימוש בפלטפורמה של אקזיטוואלי.
 
כמו כן, אקזיטוואלי יחד עם הדירקטורים שלה, עובדיה, מנהליה, סוכניה ושליחיהם אינם אחראים לשירות הפלטפורמה או על טיב מוצריהם ו/או שירותיהם של מיזמים והיא אינה נושאת באחריות להפרעות, תקלות או טעויות עקב שימוש בה והיא אינה ערבה לתוצאות המיזמים ו/או איכות מוצריהם או/ו השימוש בהם על ידי הלקוח.
 
אקזיטוואלי אינה שותפה במיזמים או ביצירת מוצריהם ו/או אספקת שירותיהם, אינה נותנת להם חסות בכל דרך שהיא למעט מתן אפשרות למיזמים לגייס הון באמצעות פלטפורמה אינטרנטית. כאמור, אקזיטוואלי לא תהיה אחראית לכל פעילות, מצג, הצהרה או תנאי שימוש של המיזמים ואינה צד להפרה כל חוזה, זכות קניינית או חוזית, פטנט, סימן או זכות מסחרית על ידי המיזמים.
 
התנאים למכירות נקבעים על ידי כל מיזם במקום מיועד להם באתר. מצגי מוצרים או שירותים המסופקים על ידי המיזמים אינם מצגיה של אקזיטוואלי והינם משמשים את המיזמים להמחשה בלבד, כאשר כל מידע המוצג לרבות מחיר, תיאור ו/או איכות של המוצרים הינו באחריות המיזם הספציפי והיזם משחרר בזה את אקזיטוואלי מכל אחראיות כלפי הלקוח שעלולה לקום עקב כך.
בנוסף, לאקזיטוואלי הזכות לקבוע את הכמות המינימלית הנדרשת למכירת המוצרים במסגרת גיוס ההון באמצעות המיזם והיא עשויה לשנותה מעת לעת על-פי שיקול דעתה. הרכישות או השתתפות הלקוחות במיזם תקנה זכות חוזית מול היזם שהציע את מוצריו או שירותיו בלבד ואקזיטוואלי לא תהיה צד לחוזה ביניהם. בנוסף לכך, זכויות המוקנות ללקוח הרוכש תהיינה כפופות לתנאי כל עסקה ספציפית כפי שיופיעו באתר ו/או בהסכם המיזם כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או שוני במוצרו ו/או שירות סופי מזה שהוצג האחריות תהיה על היזם. כמו כן, אם במצגי המיזם תהיה סתירה או שוני במקומות שונים באתר או בהסכם המיזם לגבי המוצר הסופי או השירות והאחריות לכל נזק, חסרון כיס או שיפוי של הלקוח תהיה על היזם ולאקזיטוואלי לא תהיה אחריות על כך.
 
ככל שהלקוח רכש מוצר מסוים באמצעות הפלטפורמה,  יהיה הלקוח רשאי לבטל את העסקה לגבי המוצר אשר נרכש מהמיזם בהודעה בכתב אשר תישלח למיזם ולאקזיטוואלי עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל. אם רכש שירות, יהיה הלקוח רשאי לבטל את העסקה – בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה ובלבד שביטול כאמור יתבצע עד 14 יום, ממועד רכישת השירות, זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). כמו כן, בכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ובכפוף לתנאי השימוש, בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, יושב הסכום ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר ו/או השירות בניכוי דמי ביטול בתוספת תשלום של המשלוח, הלקוח יישא בדמי הביטול אלא במידה והתגלה פגם או חוסר  התאמה מהותי בין המוצר לבין מצגיו של המיזם, כאשר דמי הביטול ייגבו על ידי המיזם או אקזיטוואלי.
 
 • מועד המסירה המשוער של המוצר הוא האומדן של המיזם. התאריך המשוער המופיע על מוצר הוא אומדן בלבד של המיזם למועד מסירתו לרוכשים, אין זו ערובה לשליחת המוצר עד לאותו מועד. לוח הזמנים עשוי להשתנות בהתאם לעדכוני המיזם. אנו דורשים מהמיזמים לחשב בזהירות את תאריך המסירה של מוצריהם, כך שירגישו בטוחים שהם יכולים לספקו במועד זה
 • ייתכן שלאחר הרכישה, יהיה על הרוכש לספק מידע ספציפי בהתאם לדרישות המוצר שנמכר. כדי לספק את המוצרים בזמן, על הרוכשים לספק את המידע בתוך פרק זמן סביר.
 

אין יעוץ השקעות

אקזיטוואלי או כל אדם מטעמה לא נותנים כל יעוץ השקעות או כספי או המלצה. כל החלטות ההשקעה יעשו אך ורק על ידכם, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובאחריותכם.  אקזיטוואלי מספקת אך ורק פלטפורמה מקוונת לאפשר עסקאות השקעה שאתם בוחרים ואין לה אחריות כלשהי לגבי החלטות השקעה.
 

זמינות

השירותים זמינים רק לאנשים בני לפחות מעל 18 שנים  (או יותר אם דרוש באזור השיפוט שלכם). אתם מאשרים כי אתם בני 18 שנים לפחות. אקזיטוואלי שומרת את הזכות לבקש הוכחת גיל ממכם וייתכן שהחשבון יושהה עד למתן שהוכחת גיל לשביעת הרצון של אקזיטוואלי.
 

איסורים כלליים

אתם מסכימים להשתמש באתר, התוכן או השירותים אך ורק לשימוש פנימי בעסק שלכם. אתם מסכימים שלא לעשות כל אחד מהפעולות להלן תוך השימוש באתר, התוכן או השירותים:
 
 • להשתמש בשירותים בניגוד לכל דין, או לכל זכות של אקזיטוואלי או כל אדם אחר או לנצל לרעה את השירותים באופן אחר;
 • לגשת למערכות המחשב של אקזיטוואלי או התחומים הלא-ציבוריים של האתר או לחבל בהם או להשתמש בהם;
 • להעלות, לפרסם או לשדר כל מלל, גרפיקה או חומר שהוא: (i) כוזב או מטעה; (ii) משמיץ; (iii) פוגע בפרטיות הזולת; (iv) מגונה, פורנוגרפי, או מעליב; (v) מקדם צרות אופק, גזענות, שנאה או פגיעה בכל אדם או קבוצה; (vi) מפר, או מעודד כל התנהגות העלולה להפר כל דין או תקנה או העלולה לגרום לאחריות בנזיקין. אקזיטוואלי רשאית לערוך או למחוק כל מסר או תוכן אחר שאתם מעלים בניגוד לאמור לעיל. בהעלותכם כל תוכן באתר, אתם נותנים לאקזיטוואלי רשות בלתי חוזרת, תמידית, בלתי-בלעדית וללא תמלוגים להשתמש, להעתיק, לבצע, להפיץ ולהציג אותו תוכן ועל כל המשתמע מכך;
 • לנסות לחקור, לסקור, או לבדוק את פגיעותה של כל מערכת או רשת או להפר כל אמצעי בטחון או אימות;
 • לנסות לחקור, לסקור, או לבדוק את פגיעותה של כל מערכת או רשת או להפר כל אמצעי בטחון או אימות;
 • לנסות להיכנס לאתר, התוכן או השירותים או לערוך חיפוש בו עם כל מנוע, תוכנה, כלי, סוכן, מתקן או מנגנון למעט התוכנה ו/או אמצעי החיפוש שסופקו ע"י אקזיטוואלי או דפדפנים אחרים של צד ג' הזמינים בדרך כלל;
 • לנסות לפענח, להדור, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה המשמש לספק את האתר, התוכן או השירותים;
 • למכור, להחכיר, להשאיל, להעביר או להשכיר את האתר, התוכן או השירותים, להשתמש באתר, התוכן או השירותים כדי לספק לשכת שירות, שיתוף זמן, השכרה, ספק שירותי יישום או שירותים אחרים לצדדים שלישיים, או בכל אופן אחר להפוך את תפקודו של האתר, התוכן או השירותים זמינים לצדדים שלישיים;
 • להעתיק, לשנות, לשכפל, לייצור עבודות נגזרות, למסגר, לשקף, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשדר, או להפיץ את כל האתר, התוכן או השירותים או חלק מהם בכל צורה או מדיה או באמצעים כלשהם;
 • לשלוח דואר אלקטרוני ללא הזמנה, דואר זבל,  "ספאם" או מכתבי שרשרת, או מבצעים או פרסומות עבור מוצרים או שירותים;
 • להפריע, או לנסות להפריע, לגישה של כל משתמש, מארח או רשת, לרבות, ללא הגבלה, שליחת וירוס, סוסים טרויאניים, עומס יתר, הצפה, שליחת ספאם, או הפצצת תיבת הדואר של האתר; או
 • להתחזות או לתת מצג שווא של יחסיכם עם כל אדם או גוף.
לאקזיטוואלי תהיה הזכות לחקור ולהעמיד לדין בגין הפרות של האמור לעיל, לרבות הפרת זכויות קנין רוחני וענייני בטחון האתר, עד למיצוי הדין. רשאית אקזיטוואלי לערב ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהעמדה לדין של משתמשים המפרים תנאי השימוש האלה. אתם מאשרים כי לאקזיטוואלי אין חובה לנטר את הגישה שלכם לאתר, התוכן והשירותים  או השימוש שלכם בהם, אך יש לה את הזכות לעשות כן לצורך הפעלת האתר, להבטחת עמידתכם בתנאי השימוש האלה, או לצורך עמידה בחוק החל או צו או דרישה של בית משפט, רשות מנהלית או גוף ממשלתי אחר.
 

קישורים

האתר עלול לכלול קישורים לאתרים או משאבים של צד ג'. אתם מאשרים ומסכימים כי אקזיטוואלי אינה אחראית ל: (i) זמינות או נכונות אותם אתרים או משאבים; או (ii) תוכן, מוצרים או שירותים הניתנים באותם אתרים או משאבים. קישורים לאותם אתרים או משאבים אין משמעותם כל אישור של אקזיטוואלי עבור אותם אתרים או משאבים או תוכן, מוצרים או שירותים הניתנים באותם אתרים או משאבים. אתם מכירים באחריות בלעדית ונוקטים את כל הסיכונים הנובעים מהשימוש שלכם בכל אותם אתרים או משאבים.
 

פרטיות

למידע והודעות בנוגע לאיסוף ושימוש של אקזיטוואלי של המידע האישי שלכם ראו מדיניות הפרטיות של אקזיטוואלי באתר זה.
 

הרשמה; סיסמה

בהרשמתכם לשירות אתם תתנו מידע הרשמה נכון, מושלם ומעודכן. עליכם לעדכן כל מידע חדש תוך 30 יום. אתם אחראים להבטחת הסיסמה שאתם משתמשים בה על מנת לגשת לכל האזורים הבטוחים באתר. אתם מסכימים לקחת אחריות בלעדית לכל פעילויות או פעולות לפי הסיסמה שלכם, אם נתתם הסכמתכם לאותן פעילויות או פעולות או לאו. עליכם להודיע לאקזיטוואלי מיד לגבי כל שימוש של הסיסמה שלכם שאינו מורשה. לעולם לא תשתמשו בחשבון משתמש וסיסמה אחרים ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש האחר.
 

נתוני הלקוח

תהיה לכם אחריות בלעדית לחוקיות, אמינות, שלמות, נכונות ואיכות של כל הנתונים שאתם והמשתמשים המורשים שלכם מספקים לצורך ובקשר עם השימוש בשירותים ("נתוני הלקוח").  אנחנו רשאים לשמור, להשתמש ולשתף, בפומבי ועם השותפים שלנו, מידע לא מזוהה הנובע מנתוני הלקוח  והשירותים,  לרבות אך לא מוגבל לצורך שיפור השירותים.
 

סיום

אם אתם מפרים כל תנאי מתנאי השימוש האלה, הרשאתכם להשתמש באתר, התוכן והשירותים תבוטל באופן אוטומטי.  אקזיטוואלי שומרת את הזכות לבטל את הגישה שלכם לאתר, התוכן, והשירותים והשימוש בהם בכל עת, עם או בלי סיבה.  כמו כן אקזיטוואלי שומרת את הזכות להפסיק לספק או לשנות את האתר, התוכן, והשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 

התכתבות

הרשמתכם באתר זה והשירותים מהווה אישור והסכמה לקבל מיילים לגבי השירותים.  ניתן לסגור את החשבון שלכם ולהסיר את עצמכם מרשימת הדיוור של האתר ע"י שליחת מייל ל- support@Exitvalley.com.
 

השימוש באתר והשירותים באחריותכם

הגישה שלכם לאתר, התוכן, והשירותים והשימוש בהם, לרבות רכישת ניירות ערך או מוצרי המיזמים, הם באחריותכם. אתם מבינים כי כל פעילות השקעה, ובפרט השקעה בהון עצמי ובאמצעות הלוואה המירה בחברות בשלבים המוקדמים עם היסטורית פעילות מוגבלת, כרוכה בסיכון משמעותי. אתם מכירים שאתם עומדים בסיכון הכלכלי של ההשקעה שלכם. אתם מבינים כי לא קיים כעת שוק ציבורי לאיזה מניירות ערך הנרכשות באמצעות האתר ואין ודאות כי יקום שוק ציבורי. באשר לרכישת ומכירת ניירות ערך באמצעות הפלטפורמה, אתם מכירים בכך כי אקזיטוואלי מספקת אך ורק את הפלטפורמה למכירה ו/או קניה של ניירות ערך ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לצדדים. אסור כל שימוש באתר והשירותים בניגוד לחוק החל. אתם אחראים בלעדיים לוודא כי השימוש שלכם באתר ובשירותים וכל רכישת ניירות ערך באמצעות האתר מותרים באזור השיפוט שלכם. במידה ויש לכם שאלות עליכם להתייעץ עם עורך דין. לא תהיה לאקזיטוואלי כל אחריות בגין ניירות ערך הנרכשות באמצעות האתר, כל מידע שהגיע מהאתר או מהשימוש בשירותים,  או הצעת או מכירת ניירות ערך באמצעות האתר. אין אקזיטוואלי אחראית לכל נזקים או הפסד הנגרמים בקשר לרכישת ו/או מכירה של ניירות ערך או כל שימוש אחר של השירותים. לא תהיה לאקזיטוואלי כל אחריות בגין כל פגיעה למערכת המחשב שלכם, אובדן נתונים, או פגיעה אחרת הנובעת מהגישה שלכם לאתר, התוכן, או השירותים או השימוש בהם.
 

סיכוני השקעה

ההשקעה בחברות בשלבים מוקדמים, עם היסטורית פעילות מוגבלת, כרוכה בסיכונים משמעותיים. עליכם להכיר בכך שאתם מוכנים לשאת את הסיכון הכלכלי של אובדן כל השקעתכם.
 
סיכונים אלה כוללים:
 
 • אין שוק ציבורי קיים כיום עבור ניירות ערך שתרכשו באמצעות האתר, ולא מובטח ששוק שכזה אי פעם יקום. לכן, ייתכן שלא תוכלו למכורם.
 • חברות בשלבים מוקדמים, משלמות לעיתים רחוקות דיבידנדים לבעלי המניות שלהם. זאת משום שהן מעדיפות להשקיע את הרווחים שלהן בתחילת דרכן בפיתוחה של החברה. אין לחברות כל התחייבות לשלם דיבידנדים לבעלי המניות שלהם, מה שאומר שלא סביר שתראו החזר על השקעתכם עד שתמכרו את המניות שלכם.
 • אם ההשקעה מתבצעת באמצעות הלוואה המירה יכול שחברה תכנס לקשיים כלכלים שיסכנו את החזר הקרן ו/או הריבית.
 • השקעתכם עשויה להיות כפופה לדילול עתידי כאשר החברה תנפיק מניות נוספות. במידה ולא תשתתפו בסבבי גיוס עתידיים, אחוז אחזקתכם בחברה יקטן כאשר החברה תנפיק מניות נוספות. ניירות ערך שאתם רוכשים עלולים להיות כפופים לזכות סירוב ראשון, אשר נותן לכם את הזכות להשתתף בסבב הגיוס החדש ולרכוש ניירות ערך נוספים  על מנת לשמור על אחוז האחזקות שלכם.
 • פיזור סיכונים, משמעותו פיזור כספכם במגוון השקעות במטרה להפחית את הסיכון. אתם צריכים להשקיע רק חלק מסכום ההשקעה שלכם באמצעות אתר זה ולשמור על איזון עם השקעות יותר נזילות ופחות בעלות סיכון.
 

האתר זמין "AS-IS"

האתר, התוכן והשירותים ניתנים "AS IS", ללא כל התחייבות או תנאי מסוג כלשהו, מפורש או משתמע, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקזיטוואלי פוטרת את עצמה במפורש מכל התחייבות של סחירות, כשירות למטרה מסויימת, או אי-הפרה ולא נותנת שום יעוץ השקעות לגבי כל השקעות אשר יבוצעו בפלטפורמה שלה. 
 
אקזיטוואלי אינה מתחייבת שהאתר, התוכן או השירותים יעמדו בדרישותיכם  או יהיו זמינים על בסיס רצוף, בטוח או נטול טעויות. אקזיטוואלי לא עושה שום מצג או התחייבות לגבי המנפיקים, ניירות ערך או מידע אחר הניתן באמצעות האתר, התוכן או השירותים, או הנכונות, עיתוי, אמתות, שלמות או אמינות של כל מידע הניתן באמצעות האתר, התוכן או השירותים.
 
שום מידע, בעל פה או בכתב, שהתקבל מאת אקזיטוואלי או באמצעות האתר, התוכן או השירותים, לא ייצור כל התחייבות שלא מופיעה בתנאים אלה במפורש.
 

שיפוי ופטור

אתם מסכימים להגן, לשפות, ולפטור את אקזיטוואלי, נושאי משרתה, מנהלים, עובדים, בעלי מניות וסוכנים, מפני ונגד כל תביעות, אחריות, נזקים, הפסדים והוצאות, לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחה סביר של עורכי דין ורואי חשבון, הנובעים מהגישה שלכם לאתר, התוכן, והשירותים והשימוש בהם, כל פעילויות השקעה, או הפרתכם של תנאי השימוש האלה. אתם פוטרים את אקזיטוואלי ואת בעלי המניות, נושאי משרתה, עובדים, סוכנים ויורשים שלה מפני תביעות, נזקים ודרישות מסוג כלשהו, הידועים או הלא-ידועים, חשודים או לא חשודים, גלויים או לא גלויים, הנובעים מהשירותים ורכישת המניות או הקשורים אליהם.
 

הגבלת אחריות

למידה המרבית המותרת על פי הדין החל, לא אקזיטוואלי ולא כל גורם אחר המעורב בייצור, הפקת, או מסירת האתר, התוכן והשירותים, לרבות מידע על השקעות ופעילויות השקעה, יהיו אחראיים לכל נזקים הוצאתים, מיוחדים, תוצאתיים או נזקים לדוגמא כתוצאה הגישה שלכם לאתר או השימוש בו, או אי היכולת שלכם לגשת לאתר, התוכן, או השירותים או להשתמש בהם, הן על בסיס התחייבות, חוזה, עוולה (לרבות רשלנות) או כל תורת דין אחרת, ואם נודע לאקזיטוואלי על אפשרות אותם נזקים או לאו.
 
אתם מסכימים כי כל האחריות של אקזיטוואלי כלפיכם בגין כל תביעות הנובעות מהשימוש באתר, התוכן או השירותים מוגבלת לסכומים ששילמתם לאקזיטוואלי כאגרות לגישה לאתר, התוכן, או השירותים במשך התקופה של 12 חודשים קודם לאירוע(ים) שגרם(מו) לאותה אחריות, למעט כל סכומים ששולמו תמורת רכישת ניירות ערך. ההגבלות על נזקים המפורטות לעיל הן מעיקרי יסוד העסקה בינכם לבין אקזיטוואלי.
 

יכולת הפרדה

במקרה שכל הוראה מתנאי שימוש אלה נחשבת לבלתי תקפה או בלתי אכיפה, שאר הוראות תנאי שימוש אלה יישארו במלואו תוקפן.
 

וויתור

הימנעותה של אקזיטוואלי לאכוף כל זכות או הוראה מתנאי השימוש האלה לא תיחשב כוויתור של אותה זכות או הוראה.
 

הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש האלה וכל תובענה הקשורה להם למרות כל הוראות של משפט בינלאומי.
 

ההסכם כולו

תנאי השימוש האלה מהווים את כל ההסכם בינכם לבין אקזיטוואלי לגבי האתר, התוכן והשירותים, ותנאי השימוש האלה גוברים על כל הסכמים קודמים בינכם לבין אקזיטוואלי לגבי האתר, התוכן והשירותים ומחליפים אותם.
 
באם יש לכם כל שאלות לגבי תנאי השימוש האלה, נא לייצור קשר עם אקזיטוואלי ב-support@Exitvalley.com.
 
 

 

סבבי הגיוס באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי מתבצעים בהתאם למודל של פטור מחובת פרסום תשקיף לפי סעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. במודל זה, בכל סבב השקעה חשיפת מידע מפורט על ההשקעה ועל החברה מוגבל ללא יותר מ- 35 משקיעים שאינם משקיעים כשירים וסבב ההשקעה איננו במתכונת של רכז הצעה כהגדרתם בחוק ניירות ערך.
עקבו אחרינו